มหาวิทยาลัย & สถานศึกษา (ตัวอย่างผลงานบางส่วน)

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

maelanwittaya

โรงเรียนแม่ลานวิทยา

โรงเรียน แม่ลานวิทยา หมู่ที่ 6 ตำบล แม่ลาน อำเภอ แม่ลาน จังหวัด ปัตตานี 94180

ie-kmutnb

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ